Biologisk mångfald

DSC_1184.JPG
 
 

Vad är biologisk mångfald

Begreppet myntades efter FNs miljökonferens i Rio 1992. Där antogs handlingsprogrammet Agenda 21, som beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att vi ska få en hållbart utveckling. Dokumentet omfattar 1 400 paragrafer fördelade på 40 kapitel. Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i ”Konventionen om biologisk mångfald”. Flertalet länder skrev på konventionen för försvar av den biologiska mångfalden som slår fast att alla arter är värda att bevara.

Biologisk mångfald innebär

  • Stor artrikedom

  • Stor variation av gener

  • Mångformiga livsmiljöer

Globalt sett är Sverige ett artfattigt land, men vår flora och fauna är unikt för vårt klimat och vårt läge och därför värda att bevara. I vårt land är det framförallt förändringar i odlingslandskapet som lett till att arter håller på att försvinna. Naturliga betesmarker, slåtterängar, hagmarker och dikesrenar har minskat kraftigt genom effektivisering av jordbruket. Gamla sorter av kulturväxter håller på att försvinna när växtförädlingen får fram nya högavkastande sorter. 

I koloniträdgården och i större trädgårdar finns idag livsutrymmen som skulle kunna motsvara gamla tiders odlingslandskap. I koloniträdgården finns möjlighet att skapa olika miljöer som gynnar både flora och fauna. 

För att gynna den biologiska mångfalden i trädgården finns det vissa delar som är speciellt gynnsamma. 

  • Fjärilsträdgård

  • Örtagård

  • Äng

Dessa delar av trädgården är gynnsamma miljöer för många insekter och för flera örter som är hotade i vår miljö.

Även djuren gynnas av mångfalden. Näringskedjan börjar med en växt och antalet växtarter är avgjörande för mångfalden av djur i ett område.

Sveriges riksdag antog 1999 15 miljökvalitetsmål, år 2005 tillkom det 16:e målet ett rikt växt- och djurliv med inriktning på biologisk mångfald. Läs om alla miljömål här

 Miljökvalitetsmål 16. Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

 Skötsel av grönområden är viktigt för den biologiska mångfalden 
Ett forskningsprojekt som jämfört den biologiska mångfalden i tre olika slags grönområden varav ett är koloniträdgården. Läs om projektet här.

Läs mer om biologisk mångfald i Koloniträdgårdsförbundets   Lätt om odling nr 47