Reviderat på Årsmötet 22 feb-2018 

Godkänt av Järfälla kommun 12 Jan-2018

 

Ordningsregler för Görvälns koloniträdgårdsförening                  

 Görvälns koloniträdgårdsförening ligger i ett naturreservat, intill Görvälns slottspark. Järfälla kommun har särskilda regler för naturreservaten. Görvälnområdet är också en särskilt skyddsvärd kulturmiljö, vilket ställer krav på utformningen av koloniområdet och de enskilda odlingslotterna.

1.  Odling

2.  Gemensamma ytor     

3. Kulturmiljö

4. Naturreservat

1. Odling

 • Odling ska bedrivas enligt ekologiska principer.

 • Odlingslotterna är avsedda för växtodling. Minst 90 % av lotten ska vara uppodlad. Där ingår redskapslåda och gångar.

 • Växelbruk ska tillämpas i största möjliga utsträckning.

 • Naturgödsel eller KRAV-godkänd gödsel skall användas. 

 • Naturgödslad eller KRAV-godkänd jord skall användas

 • Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att omgivande lotter skuggas

 • Bekämpningsmedel får ej användas. Om du anser det nödvändigt i visst fall, kontakta styrelsen. 

 • Lotten skall hållas fri från ogräs. Medlem är skyldig att rätta sig efter påpekande från styrelsen. Upprepade anmärkningar som inte åtgärdas kan leda till uppsägning av lotten

 • Påbörja årets odling före 1 juni.

 • Växtavfall och ogräs läggs på den egna komposten (eller förs bort). 

 • Avfall transporterar du bort själv. Utrymmet och komposterna vid boden är avsedda för avfall från gemensamma ytor.

 • Spansk skogssnigel och skadeinsekter ska hållas efter. Övriga djur får ej avlivas.

 • Odling får ej ske för kommersiellt bruk. Ingen kolonist och dess närstående eller familjemedlemmar får bedriva privat försäljning för enskild vinning av produkter som kommer från koloniområdet.

 • Odling får ej ske utanför lottgränsen.

 • Du får inte utan tillåtelse gå på eller plocka bär/grönsaker på annans lott 

 • Lotten skall efter uppsägning återlämnas till föreningen i välskött skick

 2. Gemensamma ytor                                                                           

 • Varje lottinnehavare ska hjälpa till med skötseln av gemensamma ytor enligt riktlinjer som styrelsen gör upp. Den som inte fullgör arbetsuppgifterna under sina ansvarsveckor kan bli uppsagd på grund av detta. 

 • Lottinnehavaren ansvarar för att området kring den egna lotten hålls fri från sten, skräp, växtrester och ogräs.

 • När du vattnar med slang, tänk på att andra också behöver vattna!

 • Se till att vattenkranarna är ordentligt avstängda.

 • Redskap ska rengöras och återställas på sin plats varje dag efter användning. 

 • Det är inte tillåtet att ta bort grenar, träd eller annan växtlighet från gemensamma ytor.

 • Det är tillåtet att plocka mindre mängd frukt och bär från områdets träd och buskar. Tänk på att det ska räcka till alla!

 • Anmäl till områdesansvarig skador på redskap eller maskiner.

 • Bollspel får ej ske inom området

 • Vid koloniområdet finns en plats för i- och urlastning. Bilen ska flyttas när lastningen  är klar. Föreningen har en pirra och skottkärror. 

3. Kulturmiljö

 •  Kompostlådor, redskapslådor, möbler, spaljé, skyddsnät får endast ha följande färger: falu rödfärg (under förutsättning att det är äkta slamfärg falu rödfärg, den ljusa eller mörka nyansen), svart, brun, grågrön, mörkgrön eller brädornas naturliga färg.

 • Skyddsnät skall vara så diskret som möjligt och användas sparsamt och får ha alla ovanstående färger förutom falu rödfärg  

 • Plastmöbler ska undvikas

 • Impregnerat virke ska inte användas. Linolja går bra 

 • Kompostlådor får ej vara mer än 4 pallkragar höga, cirka 80 cm

 • Låga drivbänkar är tillåtet

 • Permanenta växthus är ej tillåtet

 • Du får ha ett tillfälligt växthus under odlingssäsongen, höjd ca en (1) meter

 • Staket är inte tillåtet, däremot någon form av låg, diskret gränsmarkering, högst 50 cm 

 

4. Naturreservat

Föreskrifterna för Görvälns naturreservat ska följas, se bilaga Reservatsföreskrifter, vilket  bl.a. innebär:

 • Bilar får inte köras in på området. Undantag är enstaka transporter till boden  om särskilt tillstånd har beviljats. Stora tyngre transporter till boden utgör  särskilt skäl för körtillstånd. 

 • Hund och katt ska hållas i koppel

 • Grillplats finns vid lusthuset. Man får endast grilla på grillplatsen 

  Läs mer på www.jarfalla.se → Idrott, motion och friluftsliv/naturreservat/Görväln